Books  Botany & Plant Science  Floras & Botanical Field Guides  Botany of Europe 

Azärbaycanin Bitki Alämi: Ali Bitkiler - Embryophyta [Flora of Azerbaijan: Higher Plants - Embryophyta]

By: Aydin Äsgärov

443 pages, colour & b/w illustrations, maps

Teas Press

Paperback | Jan 2016 | #231216 | ISBN-13: 9789952494754
Availability: Usually dispatched within 1-2 months Details
NHBS Price: £153.00 $206/€173 approx

About this book

Language: Azerbaijani

The book covers the rich and diverse flora of Azerbaijan. Since 1970, findings by botanists and the author's own research, have identified more than 900 new taxa and 250 new genera.  This book includes wild flora prevalent in the country and provides detailed information about 4557 species. This includes 146 endemic and 402 subendemic species. Information is given on distribution, environmental and geographical features, the main morphological characters, the importance of the species within the genus, and contemporary international nomenclature. About 400 of the species covered are rare or endangered, and their current status, and how they may be preserved for future generations, is mentioned.

Summary in Azerbaijani:
Kitabın müəllifi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Ekobotanika və sistematika şöbəsinin müdiri, biologiya üzrə elmlər doktoru Aydın Əsgərovdur. Kitab Azərbaycanın zəngin və rəngarəng bitki aləminə həsr olunan, Azərbaycan dilində yazılmış ilk fundamental əsərdir. Botaniklərin aşkarladığı və müəllifin 1970-ci ildən apardığı tədqiqatlar nəticəsində müəyyən etdiyi 250 cinsə aid 900-dən çox yeni taksonun daxil edildiyi topluda Qarabağ florasının işğaldan əvvəlki vəziyətinə dair məlumatlar da öz əksini tapmışdır. Kitabda 159 fəsilə və 1117 cinsə aid 4961 ali bitki növü, o cümlədən ölkəmizin yabanı florasında yayılmış 4557 növ haqda müfəssəl məlumat verilir. Yabanı müxtəlifliklə yanaşı kulturada olan və az – çox dərəcədə naturalizə olunmuş 404 növ, Azərbaycan florasının unikal genofondunu təşkil edən 146 endem və 402 subendem bitki, habelə bitki örtüyünə invaziya olunmuş (advent, gəlmə) növlər haqda məlumat da əsərə daxil edilmişdir. İri sistematik qruplardan relikt (qədim) qıjıkimilər təyinedici formatında daha geniş təhlil olunmuşdur. 

Topluda çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilərin təhlili zamanı onların dünyada, Qafqazda və o cümlədən Azərbaycanda yayılması, ekoloji, coğrafi səciyyəsi, əsas morfoloji nişanələri, əhəmiyyəti və daha sonra cins daxilində növlərin müasir Beynəlxalq nomenklatura tələblərinə uyğun dəqiqləşdirilmiş siyahısı təqdim olunur. Əsərdə yabanı floramızın təxminən 400 növdən çoxunun nadir və nəsli kəsilməkdə olması, onların müasir vəziyyəti, qorunub gələcək nəsillərə çatdırılması yollarından da bəhs edilir. Kitabın sonunda Azərbaycanın endem və subendem növlərinin, eləcə də “Azərbaycan Respublikasının Qırmızı kitabı”nın hər iki nəşrinə (1989, 2013) daxil edilmiş növlərin siyahısı verilmişdir. Nəfis şəkildə nəşr olunmuş 444 səhifəlik kitaba Azərbaycanın bitki aləmi və xüsusən onun nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərinə aid 300-ə yaxın rəngli foto daxil edilmişdir. Əsər Azərbaycanın bitki aləmi, xüsusən onun yabanı biomüxtəlifliyi sahəsində çalışan mütəxəssislər, botaniklər, ekoloqlar, tələbələr və Azərbaycan təbiəti ilə maraqlananlar üçün dəyərli vəsaitdir.


Write a review

There are currently no reviews for this product. Be the first to review this product!

Bestsellers in this subject

Collins Wild Flower Guide

NHBS Price: £24.99 $34/€28 approx

Wild Flowers of the Mediterranean

NHBS Price: £18.99 $26/€22 approx

Wild Flowers of Britain and Ireland

NHBS Price: £18.99 $26/€22 approx

The Wild Flower Key

NHBS Price: £24.99 $34/€28 approx

The Vegetative Key to the British Flora

NHBS Price: £24.99 $34/€28 approx

VAT: GB 407 4846 44
NHBS Ltd is registered in England and Wales: 1875194